اطلاعیه ها

توجه !

طرحهای پژوهشی تا سقف 150 میلیون ریال در واحد دانشگاهی و طرحهای بالای 150 میلیون ریال پس از ارسال به سازمان مرکزی تأیید و تصویب میشوند . لذا رعایت دقیق مفاد آیین نامه ی طرحها از سوی مجریان طرحهای پژوهشی لازم و ضروری است