معرفی

وظایف و عملکرد ها

ایجاد شرایط لازم برای تشویق اعضای هیات علمی و مدعو به منظور ارائه طرح پژوهشی از طریق پیگیری و نظارت بر کلیه امور مربوط به طرح های تحقیقاتی از جمله:

 1. بررسی پروپوزال های پیشنهادی و آماده سازی والصاق فرم های مربوطه جهت ارائه درشورای پژوهشی.
 2. اطلاع رسانی تصمیمات شورا به دانشکده های ذیربط
 3. ارسال طرح ومراحل پیشرفت کار، ازجمله گزارش دوره ای، گزارش نهایی به داور یا ناظر و پیگیری مستمر از طریق نامه نگاری و ایمیل جهت دریافت نتیجه داوری
 4. اطلاع رسانی نظرات داوری به اساتید
 5. تنظیم و عقد قرارداد
 6. پیگیری و انجام امور مالی مربوط به طرح های پژوهشی از جمله پرداخت حق الزحمه داوری – حق النظارت ناظر –حق التحقیق مجری بصورت پیش پرداخت 35 درصد و گزارش دوره ای 35 درصد وگزارش نهایی 10 درصد و تسویه هنگام ارائه مقاله 20 درصد مبلغ طرح  .
 7. نظارت بر حسن اجرای تعهدات منعقد در قرار داد طرح های پژوهشی مصوب و پیگیری ارائه گزارش به موقع از روند اجرای کار، تعیین وضعیت طرح ها و اجرای بخشنامه های مربوطه در صورت تاًخیر و عدم ارائه گزارش.
 8. وارد کردن اطلاعات طرحهای تحقیقاتی تایید شده در بانک اطلاعاتی Proposal(سامانه طرحهای پژوهشی) سازمان
 9. ارائه آمار وگزارشات درخواستی سازمان و سایر حوزه ها ی مختلف مربوطه
 10. بروز رسانی برنامه جامع دفتر طرح ها
 11. بروز نمودن آرشیو بایگانی پرونده طرح ها
 12. تنظیم صورتجلسه وآماده نمودن کلیه فعالیتهای دفتر پژوهشی جهت طرح در شورا

توجه !

طرحهای پژوهشی تا سقف 150 میلیون ریال در واحد دانشگاهی و طرحهای بالای 150 میلیون ریال پس از ارسال به سازمان مرکزی تأیید و تصویب میشوند . لذا رعایت دقیق مفاد آیین نامه ی طرحها از سوی مجریان طرحهای پژوهشی لازم و ضروری است