طرح های تحقیقاتی

اندیشه پژوهش، به عنوان افقی تابناک از انعکاس انوار درخشان استعدادهای بشری، همواره رهگشای انسان در پیچ و خم های دشوار زندگی بوده است، از این رو پژوهش واژه ای است  که با قدمت طولانی  در قاموس دانشگاه معنای زیبا تری میگیرد.

معرفی دفتر طرح های تحقیقاتی:

نام ونام خانوادگی: صدیقه حیدری

مدرک تحصیلی: کارشناس آموزش ابتدایی

پست الکترونیکی دفتر طرح ها: daftartarhha@yahoo.com

تلفن داخلی: ۴۴۱ تلفن مستقیم: ۰۲۱۵۶۳۶۰۴۶۸