مدیریت حوزه پژوهش

 


دکتر مجتبی کبیریان

مدیر پژوهش واحد
رشته تحصیلی: دکتری مکانیک
Email:kabirian@iiau.ac.ir

اهداف و رسالت‌ها:

-  تهیه و تنظیم برنامه‌های پژوهشی واحد

-  هدف بخشی به پروژه‌های دانشجویی در راستای نیازهای تحقیقاتی صنعت

-  بررسی پیشنهادهای ارائه شده در زمینه امور پژوهشی و حسب مورد ارائه آن به واحد های پژوهشی استان

-  فراهم آوردن زمینه آشنایی دانشجویان با مبانی و روش‌های پژوهش

-  فراهم سازی زمینه تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان

-  ایجاد انگیزه بین دانشجویان جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و فراهم آوردن فضای مناسب برای ارائه یافته‌های علمی دانشجویان

-  مشارکت فعال در کنفرانس‌های علمی و نیز ترغیب دانشجویان در این خصوص

-  شناسایی و تقدیر از دانشجویان ممتاز در زمینه‌های مختلف پژوهشی و...