مدیریت حوزه پژوهش

 


دکتر مجتبی کبیریان

مدیر پژوهش واحد
رشته تحصیلی: دکتری مکانیک


Email:kabirian@iiau.ac.ir

اهداف و رسالت‌ها:

  • تهیه و تنظیم برنامه‌های پژوهشی واحد
  • هدف بخشی به پروژه‌های دانشجویی در راستای نیازهای تحقیقاتی صنعت
  • بررسی پیشنهادهای ارائه شده در زمینه امور پژوهشی و حسب مورد ارائه آن به واحد های پژوهشی استان
  • فراهم آوردن زمینه آشنایی دانشجویان با مبانی و روش‌های پژوهش
  • فراهم سازی زمینه تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان
  • ایجاد انگیزه بین دانشجویان جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و فراهم آوردن فضای مناسب برای ارائه یافته‌های علمی دانشجویان
  • مشارکت فعال در کنفرانس‌های علمی و نیز ترغیب دانشجویان در این خصوص
  • شناسایی و تقدیر از دانشجویان ممتاز در زمینه‌های مختلف پژوهشی و...