اداره تجهیز

                                            

وظایف رئیس اداره تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها عبارتند از تامین اقلام مصرفی موردنیاز آزمایشگاه ها و کارگاه های موجود و پی گیری تعمیر تجهیزاتی که براثر مرور زمان  نیاز به تعمیردارند، تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها و کارگاه های موجود از طریق تهیه تجهیزاتی که غیرمصرفی اند و راه اندازی آزمایشگاه ها و کارگاه هایی که جدید و براساس  نیاز دانشگاه تاسیس می شوند. که مراحل مربوط به هرکدام براساس یک پروسه طولانی است که دراین اداره انجام می گیرد که شرح چگونگی آن به شرح زیر می باشد:

 

1- تعمیرتجهیزات

تعمیر تجهیزات موجود در آزمایشگاه ها و کارگاه ها براساس فرم هایی که به همین منظورطراحی گردیده اند نخست توسط کارشناس آزمایشگاه به همراه مشخصات فنی وشماره اموال آن تایپ شده وپس ازتایید رئیس دانشکده، رئیس اداره تجهیز و معان پژوهش واحد به حوزه معاونت اداری و مالی جهت تعمیر یا به شرکتها ارسال شده ویا تعمیرکاران به واحد اعزام می شوند و درنهایت با نظارت رئیس اداره تجهیز پس از تعمیر و تایید آن توسط کارشناس مربوطه به آزمایشگاه تحویل داده می شود.

 

2- تجهیز آزمایشگاه ویاکارگاه

در مرحله اول اقلام موردنیاز اعم از مصرفی و یا غیرمصرفی بایستی توسط کارشناس آزمایشگاه در فرم هایی که برای همین موضوع طراحی شده ومتناسب با دیگر فرم های سازمانی واحد می باشد درخواست می گردد و پس ازامضاء خود کارشناس به مدیرگروه ارجاع شده ومدیرگروه پس ازبحث وبررسی با دیگر اساتید گروه اقلام وتجهیزات را ازنظرفنی تایید نموده ومتناسب با نیازگروه ومطابق سرفصل مربوطه امضاء نموده وبرای تایید به رئیس دانشکده ارجاع  می نماید. درمرحله بعد این درخواست به حوزه معاونت پژوهش و فناوری ارسال می شود و ایشان درخواست را برای بررسی های لازم وتطابق آن بامقررات دانشگاه و پی گیری های مربوطه به دفتراداره تجهیز که درهمین معاونت مستقرمی باشد ارجاع نموده و پس ازتایید و امضاء طی نامه ای  این درخواست به حوزه معاونت اداری ومالی جهت خرید ارسال می گردد.دراین مرحله درخواست اقلام مصرفی وغیرمصرفی که درفرم های جداگانه ای نوشته شده اند به صورت جداگانه توسط نیروهای تدارکات به منظور اخذ استعلام به فروشگاه ها و شرکت برده می شوند تا استعلام  بهاء نموده و برآورد قیمت نمایند.دراین جا هرگونه ابهام  و یا مشخصات فنی دستگاه ها توسط رئیس اداره تجهیز از طریق کارشناس آزمایشگاه ویا مدیرگروه مربوطه تحت عنوان اطلاعات تکمیلی پرسیده شده و به کارپرداز جهت رفع ابهام اطلاع داده می شود پس ازاخذ3 استعلام اگرمبالغ پیشنهادی کمترازسقف موردنظر واحد باشد به معاونت اداری ومالی ارجاع شده که پس ازبررسی در کمیسیون معاملات (باز جهت رفع  ابهام توسط رئیس اداره تجهیز) جهت صدور چک به مالی فرستاده می شود ولی اگر مبالغ پیشنهادی بیشتر از سقف موردنظر واحد باشد جهت انجام مناقصه به اداره حقوقی ارجاع می گردد.لازم به ذکراست تمامی این مراحل توسط رئیس اداره تجهیز کاملا رصد و پی گیری شده تا در نهایت پس ازانجام کلیه بررسی ها باز توسط رئیس اداره تجهیزمدارک موردنیاز اعم از: صورتجلسه تخصصی (که درآن نام دستگاه ها،تعداد،مشخصات فنی ،محل اسقرار و نام درس و رشته قید شده است) 3 استعلام وصورتجلسه کمیسیون معاملات مربوطه جهت اخذ مجوز فنی به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی ارسال می گردد. پس از اخذ مجوزاگرخرید زیر سقف معاملات واحد باشد تجهیزات مربوطه توسط نیروهای تدارکات خریداری می گردند اگرخرید بالاترازسقف معاملات واحد باشد، طبق مجوز و طبق مناقصه برگزارشده مورد به اداره حقوقی جهت عقد قرارداد ارجاع می گردد. دراین مرحله با نظارت رئیس اداره تجهیز خریدها و قراردادها کاملا بایستی مطابق مجوز پیش رود و کلیه اقلامی که به این طریق وارد واحد می گردند بایستی توسط کارشناس، مدیرگروه ورئیس دانشکده تایید شوند.

 

3- راه اندازی آزمایشگاه و یا کارگاه جدید

این مورد نیزبه مانند بند2 تمامی مراحل تهیه تجهیزات بایستی طی گردد با این تفاوت که دراین جا ابعاد فضا برای هر آزمایشگاه و یا کارگاه می بایستی متناسب با نوع ،کارایی و اندازه دستگاه ها وهمچنین همخوانی آن با دیگر فضاها درنظر گرفته شوند.

 

4- فضاهای موجود

در حال حاضر تعداد 111 فضای آزمایشگاهی و کارگاهی دریک مجتمع حدود7 هکتاری در واحد وجود دارند که از این تعداد 50 فضا آزمایشگاه،54 فضا کارگاه و7 فضا نیزسایت کامپیوتر می باشند که تهیه اقلام موردنیاز، تجهیز، توسعه و راه اندازی تمامی آنها با اداره تجهیزمی باشد.