اداره تجهیز

                                                                                

وظایف رییس اداره تجهیز آزمایشگاه هاوکارگاه ها عبارتند از :

  1. تجهیزوتوسعه آزمایشگاه ها وکارگاه های موجود از طریق تامین تجهیزاتی اقلام مصرفی وغیرمصرفی .
  2. تعمیرتجهیزاتی که که به مرور زمان نیاز به بازسازی ، بهینه سازی ویانصب نرم افزار دارند .   
  3. راه اندازی آزمایشگاه ها وکارگاه های جدیدکه به دو شکل آموزشی وپژوهشی می باشند وبراساس نیاز دانشگاه تاسیس می شوند .
  4. برگزاری دوره های تخصصی آزمایشگاهی برای کارشناسان .

 

  1. تجهیزو توسعه آزمایشگاه ها وکارگاه ها

در مرحله نخست اقلام مورد نیاز اعم از مصرفی و یا غیرمصرفی بایستی توسط کارشناس آزمایشگاه که پس از مشورت با استادان آن رشته در فرم هایی که برای همین منظور طراحی شده ومتناسب بادیگر فرم های سازمانی واحد می باشد درخواست می گرددو پس از امضاء کارشناس به مدیرگروه ارسال شده ومدیرگروه پس از بحث و بررسی با دیگر استادان گروه ، اقلام وتجهیزات را از نظر فنی بررسی ومتناسب با نیازگروه ومطابق سرفصل های آموزشی ویا پژوهشی امضاء نموده وبرای تایید به رییس دانشکده ارجاع می نماید. در مرحله بعد این درخواست ها به حوزه معاونت پژوهش وفناوری ارسال می شودو پس ازبررسی های لازم وتطابق آن بامقررات دانشگاه وپی گیری های مربوطه به دفتر اداره تجهیزکه درهمین معاونت مستقرمی باشد ارجاع می نمایدو پس ازتاییدو امضاء طی نامه ای این درخواست ها به حوزه معاونت اداری ومالی جهت خرید ارسال می گردد. در این مرحله درخواست کالاهای مصرفی وغیرمصرفی که درفرم های جداگانه ای نوشته شده اند توسط نیروهای  تدارکات به منظور اخذ پیش فاکتور به فروشگاه هاو شرکت ها برده می شوند تا برآورد قیمت نمایند . در این جا هرگونه ابهام در مشخصات فنی دستگاه ها از سوی رییس اداره تجهیز از کارشناس آزمایشگاه ویا مدیرگروه مربوطه تحت عنوان اطلاعات تکمیلی پرسیده شده وبه کارپرداز جهت رفع ابهام اطلاع داده می شود و پس از اخذ 3 پیش فاکتور ، کمترین مبلغ پیشنهادی درکمیسیون معاملات موردبررسی وانتخاب می گردد . ولی اگر مبالغ پیشنهادی بیشتر ازسقف موردنظر واحد (سقفی که توسط سازمان مرکزی مشخص شده است ) باشد جهت  انجام مناقصه ( پس از مشخص شدن شرایط عمومی وتخصصی شرکت های واجد شرایط ودرج آن در روزنامه ) به اداره حقوقی فرستاده می شود.لازم به ذکر است تمامی این مراحل توسط رییس اداره تجهیز به طور کامل رصد وپی گیری می شود . در نهایت کلیه مدارک شامل : صورتجلسه تخصصی ( که درآن نام دستگاه ها، تعداد، مشخصات فنی ، محل استقرارو نام درس و رشته نوشته شده است ) به همراه 3  استعلام وصورتجلسه کمیسیون معاملات مربوطه( و در صورتی که مناقصه ای باشد کپی آگهی مناقصه ) جهت اخذ مجوز فنی به دفتر مدیرکل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی وتحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی ارسال می گردد. پس از اخذ مجوز اگر خرید زیرسقف معاملات واحد باشدتجهیزات مربوطه توسط نیروهای تدارکات خریداری می گردند ولی اگر مبلغ خرید بالاتر از سقف معاملات واحد باشد ، طبق مجوز وطبق مناقصه برگزارشده ، مورد به اداره حقوقی جهت عقد قرارداد ارجاع می گردد. دراین مرحله با نظارت رییس اداره تجهیزخریدها وقراردادها به طور کامل بایستی مطابق مجوز پیش رود .کلیه اقلامی که از  این طریق وارد واحد می گردند بایستی توسط کارشناس ، مدیر گروه و رییس دانشکده تایید شوند .

    

  1. تعمیرتجهیزات

تعمیر تجهیزات موجود درآزمایشگاه ها وکارگاه هابراساس فرم هایی که به همین منظور طراحی گردیده اند انجام می شود. دراین فرم ها نام دستگاه ها، مشخصات فنی و شماره اموال توسط کارشناس تایپ وامضاء می شود و پس ازتایید رییس مجتمع حسابی ، رییس اداره تجهیزومعاون پژوهش وفناوری واحدبه حوزه  معاونت اداری ومالی ارسال وتوسط نیروهای تدارکات برای تعمیر به شرکت ها ارسال شده و یا تعمیرکاران به واحد اعزام می شوند و درنهایت با نظارت رییس اداره تجهیز پس از تعمیرکه شامل بازسازی ، بهینه سازی ویا نصب نرم افزار می باشد باتایید کارشناس ومدیرگروه مربوطه به آزمایشگاه تحویل داده می شود .

 

  1. راه اندازی آزمایشگاه یاکارگاه جدید

دراین مورد نیز به مانند بند 1 تمامی مراحل تهیه تجهیزات بایستی طی گردد با این تفاوت که دراین جا ابعاد فضا برای هر آزمایشگاه ویا کارگاه می بایستی اعم از آموزشی ،تحقیقاتی (درآمد زا) متناسب بانوع وکارایی واندازه دستگاه هاو همچنین همخوانی آن بادیگر فضاها در نظر گرفته می شود .

 

  1. برگزاری دوره های تخصصی آزمایشگاهی برای کارشناسان

برگزاری دوره های تخصصی درواحد طبق بخشنامه های سازمان مرکزی برای کارشناسان آزمایشگاه ها وکارگاه ها به صورت دوره های دستگاهی و یا آزمایشگاهی در مکان ها ویا سازمان هایی که مشخص می شود انجام می گردد . ومبالغ مصرف شده آن نیز ازبودجه پژوهشی محاسبه می شود.

 

  • فضاهای موجود

هم اکنون 98 فضای آزمایشگاهی وکارگاهی در واحد وجود دارندکه از این تعداد 49 فضا آزمایشگاه ، 38 فضا کارگاه و11 فضا نیز سایت کامپیوتر می باشند . از مجموع بالا 91 فضا در یک مجتمع نزدیک به 7 هکتاری به نام پروفسورحسابی مستقرهستند که درسال 1387 تاسیس شده است . وتهیه  کالاهای موردنیاز، تجهیز، توسعه و راه اندازی همه آنها نیز با اداره تجهیزمی باشد .