کارشناسی ارشد

ضمن تبریک جهت رسیدن به مرحله ی انجام پایان نامه، برای راحتی دانشجویان عزیز تمام مراحل کار در ادامه توضیح داده شده و تمام فرم های مربوطه به صورت آماده در صورت کلیک کردن روی آنها در دسترس شما قرار می گیرد به همین منظور از مشابه سازی فرم ها و تایپ مجدد اکیداً خودداری فرمایید.

مراحل انجام کار

ابتدا فرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه را تکمیل و به مدیر محترم گروه خود تحویل دهید. توجه داشته باشید که اساتید معرفی شده باید توسط دانشجو انتخاب و سپس به تایید برسد. بعد از تصویب عنوان، دانشجویان باید زیر نظر استاد راهنما فرم پروپوزال را تکمیل کنند. فــرم بعد از تکمیل و امضا به مدیر محترم گروه تحویل و مشارالیه بعد از اطمینان از کامل بودن آن، پروپوزال را از طریق اداره امور پژوهشی دانشکــده به شــورای پــژوهشی ارســال می کند. در صورت تـــایید شــــورای پـــژوهشی، پــروپوزال امـــضا شــده بــه همــراه فرم الف و فرم تعهدنامه ی حفظ حقوق مادی و معنوی به معاونت پــژوهشی ارسال می شود. معاونت پژوهشی پس از تصویب، احکام اساتید را صادر و از آن تاریخ دانشجو بطور رسمی کار مربوط به پایان نامه ی خود را شروع می کند.

دانشجو هر ۳ ماه یک بار باید فرم گزارش پیشرفت کار را تکمیل و بعد از امضای استاد راهنما به ریاست اداره ی امور پژوهشی دانشکده تحویل نماید. هرگاه تدوین پایان نامه به پایان رسید، دانشجویان باید فرم آمادگی دفاع و فرم ارزیابی مدیریت پژوهش را تکمیل و بعد از امضای اساتید راهنما و مشاور به همراه دو نسخه پایان نامه ی تایپ و سیمی شده به مدیر محترم گروه تحویل دهد.

مدیران محترم گروه ها با کنترل وضعیت آموزشی دانشجو و از طریق تکمیل  فرم مجوز آموزشی و تاییدیه دفاع پایان نامه و انتخاب داور به شرط عدم وجود مشکل آموزشی مدارک لازم را به رییس اداره پژوهشی دانشکده تحویل می دهند.

روسای اداره امور پژوهشی دانشکده ها پس از کنترل مراحل مربوط به فرایند تکمیل پایان نامه، شامل گزارش پیشرفت کار و فرم آمادگی برای دفاع، پایان نامه ها را طی حکمی به همراه فرم داوری به داور ارسال می کنند.

در صورتی که دانشجو مجاز به دفاع از پایان نامه شده باشد نسبت به درخواست تاریخ دفاع اقدام می کند. بعد از تعیین تاریخ دفاع باید برای ارسال دعوتنامه ها و خبر رسانی دفاع اقدام شود. قبل از دفاع، اگر دانشجو مایل باشد که نمره ی او از ۱۸ محاسبه شود باید فرم تعهد نامه نمره ۱۸ از ۲۰ را تکمیل و به مدیر گروه تحویل دهد.

در روز دفاع مدیر گروه باید بعد از بررسی مدارک و اطمینان از تکمیل بودن فرم ب و الگوی پوستر و تعهد نامه ی اصالت پایان نامه و منشور اخلاق را از رییس اداره ی امور پژوهشی دانشکده درخواست کنند تا فرم ارزشیابی از پایان نامه تحصیلات تکمیلی و فرم صورتجلسه نمره را تنظیم و به همراه مدارک در دفاع حضور یابد.

بعد از اتمام جلسه ی دفاع گروه باید فرم ب را تکمیل و به همراه CD به معاونت پژوهشی ارسال کند. دانشجو بعد از انجام اصلاحات و جلد گرفتن آن طبق آیین نامه نگارش با فرم تحویل پایان نامه و تکمیل فرم ثبت وتوصیف پایان نامه نسبت به اتمام مراحل اداری خود اقدام می کند.

دو نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص دارد که با نظر شورای گروه تخصصی یا شورای تحصیلات تکمیلی و یا پژوهشی واحد بر اساس نوع و درجه مجلات مطابق فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی به پایان نامه دانشجو اختصاص می یابد. در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی کیفی پایان نامه دانشجو حداکثر، بسیار خوب و از نظر کمی، حداکثر نمره ۱۸ ارزیابی خواهد شد.

اهم وظایف این بخش:

۱ – اخذ کد راهنمایی ومشاوره ی پایان نامه برای اساتید

۲ – اخذ کد پایان نامه دانشجویان

۳ – انجام امور پرداخت حق الزحمه اساتید راهنما، مشاور و داور

۴ – نظارت براموردفاتر پایان نامه های دانشکده ها

 

دانلود بخشنامه های مربوط به امور پایان نامه ها

نکات مهم

جهت تخصیص نمره به مقاله، ارائه نامه پذیرش ضروری است و دانشجو موظف است حداکثر ۶ ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشکل نظام وظیفه نسبت به ارائه آن اقدام نماید و این مدت در صورت نبود مشکل نظام وظیفه با تایید معاون پژوهشی واحد می تواند تا یکسال تمدید شود. در صورتی که محدودیت نظام وظیفه داشته باشند، این مهلت حداکثر تا سه ماه پس از دفاع تعیین شود. در غیر اینصورت شورای گروه تخصصی یا شورای تحصیلات تکمیلی و یا شورای پژوهشی واحد ملزم به درج نمره نهایی بدون لحاظ کردن نمره مقاله خواهند بود.

پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی، چنانچه منجر به نظریه جدید، یا چاپ کتاب و یا اختراع و اکتشاف شود (در خصوص اختراع و اکتشاف اگر در مسابقات و جشنواره های معتبر (غیر از نمایشگاه ها) نایل به کسب رتبه اول تا سوم شود یا در موسسات معتبر داخل و خارج موفق به ثبت علمی گردد (شایان ذکر است ثبت حقوقی معیار اعتبار علمی نمی باشد) حایز دریافت نمره استخراج مقاله از پایان نامه طبق تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی خواهند بود. در این زمینه مرجع تایید موارد مربوط به نظریه، نقد و نوآوری علمی و کسب رتبه در جشنواره ها دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مطابق ضوابط دبیرخانه حمایت از کرسی ها و سایر مقررات مربوط و مرجع تایید اختراعات و اکتشافات و کتب علمی، دفتر گسترش تولید علم دانشگاه خواهد بود.

تبصره: چنانچه دانشجو در طی دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد / دکترای حرفه ای دارای مقاله پذیرش شده یا چاپ شده به نام دانشگاه آزاد اسلامی باشد، مقاله مذکور مطابق بخشنامه فوق الذکر حایز دریافت نمره خواهد بود مشروط به اینکه مجموع نمره مقالات از ۲ نمره تجاوز نکند.

- نمودار گردش کار دفاع از پایان نامه

- ایمیل جهت ارتباط با مسئول پایان نامه های ارشد Email : resaleh@iiau.ac.ir