دستورالعمل چاپ کتاب

دستورالعمل چاپ کتاب در انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری واحد اسلامشهر

 

ویژگی کتاب­هایی که قابلیت چاپ دارند:

1. زمینة استفاده کتاب درسی باشد یعنی سر فصل را پوشش دهد؛

2. تازگی و نو بودن محتوا بطوری که حیطة دانش دانشجویان را افزایش دهد؛

3. ضرورت تألیف کتاب؛

4. کتابی انتخاب شود که محتوای آن از انسجام مناسب برخوردار باشد؛

5. در نظر گرفتن مقطع آموزشی دانشجویان؛

6. رعایت امانت در رفرنس­دهی(ارجاعات و نقل قول­ها داخل متن مستند باشند، آدرس­ها درون متنی داده­شود)به همراه اطلاعات کامل کتاب شناختی آنها در پایان کتاب در کتاب نامه ارائه شود.

7. فصل­بندی مناسب؛

8. رعایت الگوها و استانداردهای نگارش (جداول، نمودارها، مأخذ، زیرنویس و فرمول­ها ).

9.كتابي جهت ترجمه انتخاب گردد كه سال چاپ آن 2013و 2014 باشد.

10. ضرورت اخذ مجوز جهت ترجمه از ناشر اصلي.