پایان نامه های کارشناسی ارشد- دکترا

 

آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی

آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی شماره: ۷۳/۹۴۳۴۳ تاریخ: ۸۸/۳/۲۱
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 
پیرو بخشنامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی
پیرو بخشنامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی (بخشنامه شماره ۷۳/۹۴/۳۴۳ مورخ ۸۸/۳/۲۱) شماره: ۷۳/۱۵۵۳۰۴ تاریخ: ۸۸/۵/۱۰
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد دکترا
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی شماره: ۷۳/۹۰۸۱ تاریخ: ۹۳/۱/۲۵
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست