ارتباط با صنعت

آموزش نظامی اعضای هیات علمی مشمول شماره: ۸۱/۸۴۸۰۴ تاریخ: ۹۲/۳/۲۲

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

راه کارهای اجرایی پیوند دانشگاه آزاد اسلامی با جامعه، صنعت و دولت شماره: ۵۶۲۷۴// ص /۹۳ تاریخ: ۹۳/۶/۳

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاه های آموزشی شماره: ۵۵۸۸۵/ ص /۹۳ تاریخ: ۹۳/۶/۲

چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

شورای هدایت، حمایت و نظارت بر شرکت ها و موسسه های دانش بنیان شماره: ۸۱/۴۹۸۲۱ تاریخ :۹۳/۵/۱

چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳