باشگاه پژوهشگران جوان

شرح وظایف کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شماره: ۷۳/۴۱۷۴۴۹ تاریخ: ۹۲/۱۲/۱۹

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

پیرو آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی (بخشنامه شماره ۷۳/۴۱۷۴۴۹ مرخ ۹۲/۱۲/۱۹) شماره: ۷۳/۴۲۴۴۴۴ تاریخ: ۹۲/۱۲/۲۶

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران شماره: ۸۱/۵۴۹۵۶ تاریخ: ۹۳/۵/۲۹

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳