همایش ها و کنفرانسهای داخلی و خارجی

ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درکنفرانسهای بین المللی خارج از کشور به صورت پوستر شماره: ۷۳/۹۷۸۸۱ تاریخ: ۹۱/۳/۳۱

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

شرکت اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج ازکشور شماره: ۷۳/۳۸۶۷۳ تاریخ: ۹۳/۲/۲۴

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳