مقالات

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی شماره: ۸۷/۳۵۲۶۷۶ تاریخ: ۹۲/۱۰/۲۲

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

 

متمم بخشنامه شماره ۸۷/۳۵۲۶۷۶ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی شماره: ۸۷/۲۵۴۲۶ تاریخ: ۹۳/۲/۱۰

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

دوشنبه ۱۴ دى ۱۳۹۴

یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴

یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵