انتشارات

  • تبیین و تفکیک وظایف مراجع ذیربط در خصوص چاپ مجلات

تبیین و تفکیک وظایف مراجع ذیربط در خصوص چاپ و انتشار مجلات علمی و بولتن ها شماره :۸۷/ ۲۷۸۵۱۸ تاریخ :۸۹/۷/۱۰

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

دانلود فایل پیوست

  • انتشار کتب در ابعاد بین المللی

انتشار کتب در ابعاد بین المللی شماره: ۸۷/۱۵۱۳۹۹ تاریخ: ۹۰/۵/۸

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

دانلود فایل پیوست